Καλάθι αγορών Το καλάθι είναι άδειο
0

Μείνετε συντονισμένοι και σύντομα θα ενεργοποιηθεί η επόμενη μεγάλη μας προσφορά!

YOUR BOUTIQUE OFFERS

Όροι Χρήσης

1. Εισαγωγή - Γενικά

Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.pharmacyboutique.gr, το οποίο ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία Φαρμακείο Καθοπούλη Νομική & ΣΙΑ Ο.Ε. και τον διακριτικό τίτλο Φαρμακείο Καθοπούλη και εδρεύει στην οδό Ζησιμοπούλου, αριθμός 39Α, Π. Φάληρο, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 998726815 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας – Από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προωθούνται, καλλυντικά, είδη ομορφιάς και αισθητικής, βιταμίνες, συμπληρώματα και γενικά τα προϊόντα του φυσικού μας φαρμακείου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναλυτικά παραθέτουμε παρακάτω:

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (web site) προϋποθέτει την προσεκτική ανάγνωση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων λειτουργίας του (στο εξής «όροι»).

2. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ζήτημα σε σχέση με αυτούς τους όρους, για την ιστοσελίδα μας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση info@pharmacyboutique.gr ή στο τηλέφωνο 2109480885

Οι προς την εταιρία μας πάσης φύσεως δηλώσεις των επισκεπτών και χρηστών του δικτυακού τόπου, οι οποίες δεν αφορούν παραγγελία - προμήθεια προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στην έδρα της εταιρίας, η οποία αναφέρεται αμέσως παραπάνω και η εταιρία θα απαντά με κάθε πρόσφορο και κατάλληλο, ανάλογα με την περίσταση, τρόπο.    

Οι χρήστες ή επισκέπτες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους όρους λειτουργίας του, καθώς αυτοί παρατίθενται σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας, έχουν συνταχθεί με τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, η πρόσβαση σ’ αυτούς είναι εύκολη και γίνεται με πρόσφορα και σύμφωνα με τον νόμο και τα συναλλακτικά ήθη μέσα. Όπως συνάγεται από το άρθρο 2 του Ν. 2251/1994, για την «προστασία των καταναλωτών», οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις, δεσμεύουν τον καταναλωτή εάν αυτός κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε υπαιτίως, ιδίως όταν ο προμηθευτής του υπέδειξε την ύπαρξή τους και  έδωσε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους.

 Η εγγραφή του επισκέπτη στο παρόν δικτυακό κατάστημα αποτελεί αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων. Όποιος δε επισκέπτης / χρήστης  δεν αποδέχεται το περιεχόμενο των όρων αυτών, συνιστάται να απέχει από τη χρήση του δικτυακού τόπου - ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

Το www.pharmacyboutique.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί, τροποποιεί και καταργεί τους παρόντες όρους χρήσης του δικτυακού καταστήματος μονομερώς, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση της ενημέρωσης των υφιστάμενων όρων, με την ανάρτηση των τροποποιήσεων στον παρόντα δικτυακό τόπο ή/και την ενσωμάτωση των νεότερων όρων στους ήδη υφιστάμενους. Η εταιρία δικαιούται να τροποποιεί, να αναστέλλει ακόμα και να διακόπτει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κρίνει απαραίτητο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας, η οποία κρίνει, ανάλογα με τις περιστάσεις, εάν και πότε θα επικαλεστεί και θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Ως εκ τούτου, η μη άσκηση των δικαιωμάτων της εταιρίας δεν επιφέρει παραίτησή της από τα ως άνω δικαιώματα, ούτε κατάργηση των σχετικών όρων.

3. Περιορισμός ευθύνης

Το δικτυακό μας κατάστημα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα ενήλικα και ικανά προς δικαιοπραξία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 127 επ. Α.Κ.). Η εταιρία δεν οφείλει και δεν μπορεί να γνωρίζει την αλήθεια των στοιχείων τα οποία δηλώνουν οι χρήστες και καμία ευθύνη δε φέρει για ενδεχόμενη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματός της από άτομα ανίκανα προς δικαιοπραξία. Στην περίπτωση αυτή, οι γονείς, οι δικαστικοί συμπαραστάτες και όσοι ευθύνονται αντικειμενικά για τους ανίκανους προς δικαιοπραξία χρήστες του δικτυακού μας τόπου δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωσή τους για αντιπαροχή, επιφυλασσόμενης της εταιρίας μας για την άσκηση κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός της, έστω και αν αυτό δεν αναγράφεται ρητά στους παρόντες όρους. Επίσης, τα ίδια ισχύουν για την πληρωμή παραγγελίας που έγινε στο ηλεκτρονικό κατάστημα με πιστωτική κάρτα και την παροχή των νόμιμων στοιχείων του κατόχου της. Η σύμβαση είναι έγκυρη και δεσμεύει τον νόμιμο κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως από το πρόσωπο που τη χρησιμοποίησε. Ως εκ περισσού, τονίζεται ότι η παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου κατόχου χρήση της πιστωτικής κάρτας για σύναψη συμβάσεως με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν τον απαλλάσσει από την καταβολή του αντιτίμου και όποιων άλλων υποχρεώσεων προκύπτουν από τη συναφθείσα σύμβαση, επιφυλασσόμενης πάντα της εταιρίας μας για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιώματός της, έστω και εάν αυτό δεν προβλέπεται στους παρόντες όρους.   

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλουν να μας γνωστοποιούν  τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, για την έγκυρη σύναψη συμβάσεως και στη συνέχεια την εκ μέρους μας επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας τους. Το www.pharmacyboutique.gr δεσμεύεται ότι δε θα γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για διαφημιστικό σκοπό, παρά μόνο μετά από ρητή συναίνεσή τους. (Μόνο εάν σκοπεύετε να προωθήσετε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους). Οι χρήστες/πελάτες δικαιούνται, ανά πάσα στιγμή, να διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπό τον όρο να μην έχουν ανεξόφλητες οφειλές προς το ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην τελευταία περίπτωση οι οφειλές τους παραμένουν μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Οι επισκέπτες και χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να τον χρησιμοποιούν μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο σύμφωνο με τους όρους του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Εάν οι πράξεις ή παραλείψεις των επισκεπτών/χρηστών παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τους ως άνω όρους και τις διατάξεις του νόμου (ενδεικτικά: βλ. Αστική και Διοικητική Νομοθεσία, Ποινικό Κώδικα, Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, Κώδικας Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο κ.λπ.) και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και σύννομη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, (μπορούν να του) προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία ή να επηρεάσουν δυσμενώς την παροχή υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, η εταιρία δικαιούται να τους απαγορεύσει την πρόσβαση, να διαγράψει τους λογαριασμούς τους και να τους υποχρεώσει σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος, ακόμα και όσα δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους. Οποιαδήποτε δε αποζημίωση ή άλλα έξοδα κληθεί να καταβάλει η εταιρία μας, λόγω αξιόποινης και αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του χρήστη, βαρύνουν τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλει άμεσα και χωρίς να απαιτείται η για τον σκοπό αυτό προσφυγή της εταιρίας στα δικαστήρια.

Ο παρών δικτυακός τόπος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διαθεσιμότητά του προς όλους τους επισκέπτες/χρήστες και την ασφάλεια και το περιεχόμενό του. Το www.pharmacyboutique.gr διευκρινίζει ότι η  διαθεσιμότητα εξαρτάται και από άλλους τεχνικούς παράγοντες (π.χ. κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό των χρηστών κ.λπ.) και ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί και δεν ευθύνεται για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου έναντι των χρηστών. Η εταιρία μας ελέγχει με προσοχή και συνέπεια τις πληροφορίες τις οποίες αναρτά στον δικτυακό της τόπο, εξαντλώντας την εκ του νόμου σχετική υποχρέωσή της, αλλά δεν ευθύνεται για τις δημοσιεύσεις τρίτων στον ως άνω ιστοχώρο. Συνιστάται δε στους επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, επιβλαβή προγράμματα και πάσης φύσεως κακόβουλο λογισμικό, έστω και εάν αυτά δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους.

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπουν νόμιμα φιλοξενούμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (links), πλαίσια (frames), διαφημιστικά (banners) κ.λπ.- Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι την ευθύνη για το περιεχόμενο, αλλά και τις πάσης φύσεως ζημίες που θα υποστούν οι χρήστες από την επίσκεψη στους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουν οι ανωτέρω σύνδεσμοι (links), πλαίσια (frames), διαφημίσεις (banners) κ.λπ. τη φέρουν στο ακέραιο αυτοί οι δικτυακοί τόποι, τους οποίους επισκέπτονται οι χρήστες με δική τους ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας μας δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη, πλημμελή και ακατάλληλη εν γένει χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα στην κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, περιορίζεται και εξαντλείται στην υποχρέωση αντικατάστασής του, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για την έλλειψη προϊόντων, για λόγους πού δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρίας μας ή λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. απεργία προμηθευτών, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π.).

Η εταιρία μας παραδίδει τις παραγγελίες στις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες μεταφορών, προς αποστολή στους χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και καταβάλλει κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε τα προϊόντα να παραδοθούν εγκαίρως στους πελάτες μας, στον συμφωνηθέντα τόπο και χρόνο. Δεν ευθύνεται όμως για την κακή κατάσταση στην οποία μπορεί να παραδοθούν τα παραγγελθέντα προϊόντα, εφόσον αυτά αποστέλλονται από  την αποθήκη της στους χρήστες σε καλή κατάσταση και σωστά συσκευασμένα. Επίσης η εταιρία μας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη από πιθανή ζημία που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων (από τις εταιρίες μεταφορών) σε τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον συμβληθέντα με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρήστη, εφόσον το τρίτο αυτό πρόσωπο κατοικεί μόνιμα ή προσωρινά ή εργάζεται στον ίδιο χώρο, τον οποίο υπέδειξε ο χρήστης για την παράδοση της παραγγελίας του.

Οι έμπειροι επιστημονικοί συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δύνανται να παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες, σε ερωτήσεις των χρηστών του δικτυακού μας τόπου, προς ενημέρωσή τους και μόνο, για θέματα υγείας, ομορφιάς και αισθητικής, οι οποίες όμως (συμβουλές και πληροφορίες) δεν αντικαθιστούν τις ιατρικές γνωματεύσεις, οδηγίες, συνταγές κ.λπ. από εξειδικευμένους επαγγελματίες γιατρούς, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ., τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν πιστά, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και αισθητικής ή οποιαδήποτε άλλα θέματα. Οι σε απάντηση ερωτημάτων των χρηστών συμβουλές και πληροφορίες είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, πάντα όμως με την επιφύλαξη ότι οι χρήστες παρέχουν στους επιστημονικούς μας συνεργάτες όλα τα κρίσιμα δεδομένα του ζητήματος που τους απασχολεί, με ακρίβεια και πληρότητα, χωρίς η εταιρία μας να μπορεί ή/και να υποχρεούται να τα επιβεβαιώσει. Ως εκ περισσού, τονίζεται ότι εάν ο χρήστης δώσει αναληθή, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, η εταιρία μας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αφού ο ίδιος ο χρήστης θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ζημία που θα υποστεί.

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο www.pharmacyboutique.gr με οποιαδήποτε μορφή (π.χ. κείμενα, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, γραφήματα, λογότυπα, βάσεις δεδομένων, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, διακριτικός τίτλος κ.λπ.), έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τον Ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4212/2013 (και ενσωμάτωσε τις οδηγίες της Ε.Ε. με αριθμούς 2011/77/ΕΕ και 2012/28/ΕΕ), με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων. Η πνευματική ιδιοκτησία, η οποία περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού προς το έργο (ηθικό δικαίωμα) αποκτάται πρωτογενώς και χωρίς διατυπώσεις (άρθρα 1 και 6 Ν. 2121/1993). Περαιτέρω, για την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων και του διακριτικού τίτλου του www.pharmacyboutique.gr ισχύει και η εμπορική νομοθεσία (Ν. 2239/1994 «περί σημάτων», όπως τροποποιήθηκε   και ο Ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού»). Το όνομα του παρόντος δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, www.pharmacyboutique.gr (domain name) χορηγήθηκε στην εταιρία μας νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ως εκ τούτου η εταιρία μας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και προστατεύεται από τη σχετική γενική και ειδική νομοθεσία (βλ. Απόφαση 351/76/20.05.2005, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ με αριθμό 717/27.05.2005).

Απαγορεύεται ρητά η οποιασδήποτε μορφής αναπαραγωγή (π.χ. αντιγραφή, τροποποίηση, downloading κ.λπ.) όλων των παραπάνω αναφερόμενων έργων, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιεσδήποτε μεθόδους και τεχνικά μέσα, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους και η πάσης φύσεως χρήση τους από τρίτους και η με κάθε τρόπο (π.χ. μεταπώληση, εκμίσθωση κ.λπ.) διανομή τους στο κοινό. Τονίζεται ότι τα παραπάνω αναφερόμενα αποτελούν ενδεικτική και όχι αποκλειστική απαρίθμηση και συνεπώς απαγορεύονται όλες οι συναφείς πράξεις παράνομης αναπαραγωγής, επεξεργασίας, εκμετάλλευσης, διανομής και διασποράς των έργων του δικτυακού μας τόπου (www.pharmacyboutique.gr), έστω και εάν δεν αναφέρονται αναλυτικά στους παρόντες όρους.

Εξαίρεση στα προαναφερθέντα αποτελούν τα οριζόμενα στα άρθρα 19 και 28Β του Ν. 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα τροποποιημένος και οι περιπτώσεις χορήγησης έγγραφης άδειας της εταιρίας μας ή του δικαιούχου με τρίτους.  

5. Προσωπικά δεδομένα, διαφήμιση και επικοινωνία, ασφάλεια, cookies

Το www.pharmacyboutique.gr σέβεται απόλυτα και εφαρμόζει πιστά τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» και Ν. 3471/2006 περί «προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»).

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας θα κληθεί, εάν θελήσει να συνάψει σύμβαση αγοράς προϊόντων από την εταιρία μας, να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.), τα οποία όμως θα περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και θα ζητούνται μόνο για την εξυπηρέτηση του ιδίου του χρήστη-πελάτη. Ο χρήστης θα φέρει και την ευθύνη της πληρότητας, ορθότητας και αλήθειας των προσωπικών του στοιχείων (ενδεικτικά: σε σχέση με την ηλικία και τη δικαιοπρακτική ικανότητα του χρήστη), την ορθότητα των οποίων, σε κάθε περίπτωση, αδυνατεί να ελέγξει η εταιρία μας, ως αποδέκτης τους.  

Το www.pharmacyboutique.gr επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο ενηλίκων προσώπων, με σκοπό την κατάρτιση πελατολογίου. Οι χρήστες-πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θα  μπορούν, ύστερα από τη δική τους ρητή συγκατάθεση, να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα για νέα προϊόντα της εταιρίας μας, εκπτώσεις και προσφορές, διενέργεια διαγωνισμών, έρευνα αγοράς κ.λπ.- Οι χρήστες-πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πληροφορούνται για νέα προϊόντα του καταστήματός μας (ηλεκτρονικού και φυσικού), προσφορές, εκπτώσεις, με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν (newsletter στο e-mail τους, αποστολή ενημερωτικού υλικού ταχυδρομικά, με e-mail και sms) καθώς και να (ζητήσουν) τη διακοπή αυτής της υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή.

Το www.pharmacyboutique.gr δεσμεύεται ότι δε θα γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για διαφημιστικό σκοπό, παρά μόνο μετά από ρητή συναίνεσή τους (Μόνο αν θέλετε να δώσετε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους).

Ο χρήστης του δικτυακού μας τόπου, βάσει της προαναφερθείσας νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να ζητά εγγράφως από την εταιρία μας και να λαμβάνει ενημέρωση για τα προσωπικά του δεδομένα, να διατυπώνει τις αντιρρήσεις του επ’ αυτών και να τα διορθώνει και τέλος να ανακαλεί τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από εμάς.

Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών. Ο παρών δικτυακός τόπος δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί την ασφάλεια του απορρήτου των συναλλαγών, στην περίπτωση διακίνησης  δεδομένων μέσω δικτύων, τα οποία δεν προστατεύονται με τα εκ του νόμου επιβαλλόμενα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας.

Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος.

Απαγορεύεται η υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, που τηρεί η εταιρία, για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς, εκτός από εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο.

Ο διακομιστής (web server) του δικτυακού μας καταστήματος (www.pharmacyboutique.gr) καταγράφει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν, για να διαχειριζόμαστε το web site και να συγκεντρώνουμε γενικότερα δημογραφικής φύσεως δεδομένα. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των browsers που μας επισκέπτονται, την ημέρα και ώρα επίσκεψης και άλλες συναφείς, μη προσωπικά προσδιορίσιμες, πληροφορίες.

Τα cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα μικρού όγκου δεδομένα, τα οποία αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο που επισκέπτεται ο χρήστης και αποθηκεύονται επιτρεπτά στον σκληρό δίσκο του, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά τον υπολογιστή του. Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί τη μέθοδο των cookies, για να μπορεί να παρέχει στους χρήστες του εξειδικευμένες πληροφορίες και υπηρεσίες, χωρίς όμως αυτά τα cookies να περιέχουν προσωπικής φύσεως πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers δέχονται τα cookies αυτόματα, αλλά οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον υπολογιστή τους και να τα απενεργοποιήσουν. Το www.pharmacyboutique.gr μπορεί να παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες του τις υπηρεσίες του και χωρίς cookies.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο, αρμόδια δικαστήρια

Εφαρμοστέο δίκαιο, το οποίο ρυθμίζει τις συμβάσεις που συνάπτουν οι χρήστες με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από αυτές είναι τα ελληνικά δικαστήρια και μάλιστα τα δικαστήρια της Αθήνας, μη γενομένης δεκτής της παρέκτασης αρμοδιότητας.

7. Τρόποι παραγγελίας των προϊόντων της εταιρίας μας 

 • ηλεκτρονικά, μέσω του web site μας www.pharmacyboutique.gr
 • με αποστολή e-mail στο info@pharmacyboutique.gr
 • τηλεφωνικά, στον αριθμό 210-9480885
 • από το φαρμακείο μας (φυσικό κατάστημα).

8. Τρόποι πληρωμής της παραγγελίας

 • με αντικαταβολή (μετρητοίς) κατά την παράδοση-παραλαβή των προϊόντων
 • με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • με πιστωτική ή προπληρωμένη (prepaid) κάρτα
 • μέσω Paypal
 • με μετρητά, για την περίπτωση παραλαβής από το φαρμακείο μας.

9. Αποστολή προϊόντων

Τα προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «Άμεσα Διαθέσιμο» αποστέλλονται σε 1-2 εργάσιμες μέρες από την μέρα της παραγγελίας (εφόσον η παραγγελία έχει γίνει μέχρι τις 14:00) με Γενική Ταχυδρομική Courier. Αν κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα σας ενημερώσουμε με email ή τηλεφωνικώς για την πορεία της παραγγελίας σας. Τα μη αμέσως διαθέσιμα προϊόντα αποστέλλονται μόλις καταστούν διαθέσιμα. Οι παραδόσεις γίνονται εργάσιμες ημέρες μεταξύ 9:00 - 21:00.

Για αγορές προϊόντων συνολικού κόστους τριάντα (35,00) ευρώ και άνω δεν επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής, για αποστολές σε όλη την Ελλάδα, πλην των Δυσπρόσιτων περιοχών (κατά τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών - πατήστε εδώ για Γενική Ταχυδρομική).

Για αποστολές προϊόντων εντός Αττικής:

 • Για την αποστολή προϊόντων συνολικού κόστους κάτω των τριάντα πέντε (35,00) ευρώ επιβαρύνεστε με έξοδα αποστολής δύο (2) ευρώ.  

Για αποστολές προϊόντων στην Υπόλοιπη Ελλάδα (Πλην Δυσπρόσιτων Περιοχών):

 • Για την αποστολή προϊόντων συνολικού κόστους κάτω των τριάντα πέντε (35,00) ευρώ, επιβαρύνεστε με έξοδα τρία (3) ευρώ.

Εάν πληρώσετε με αντικαταβολή, υπάρχει επιπλέον χρέωση 1,5 ευρώ, για όλη την Ελλάδα.

Σε περίπτωση που το κόστος παραγγελίας είναι πάνω από εβδομήντα (70,00) ευρώ το κόστος αντικαταβολής είναι δωρεάν.

Δυσπρόσιτες Περιοχές

 • Τα έξοδα αποστολής για τις δυσπρόσιτες περιοχές του ελληνικού δικτύου διαμορφώνονται στα πέντε ευρώ (5,00€). Ως Δυσπρόσιτες περιοχές χαρακτηρίζονται οι περιοχές εκτός των ορίων των κυρίων πόλεων και κωμοπόλεων του δικτύου της Γενικής Ταχυδρομικής.

Για να ενημερωθείτε για το αν βρίσκεστε σε δυσπρόσιτη περιοχή πατήστε εδώ για Γενική Ταχυδρομική.

Για παραγγελίες άνω των 2 kg υπάρχει επιπλέον χρέωση 0.80 ευρώ ανά kg.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων είναι 1-2 εργάσιμες μέρες, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεστε. Η παράδοση γίνεται στον χώρο που έχετε δηλώσει ως χώρο παραλαβής
Σε όλες τις ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ.

Για παραγγελίες από το εξωτερικό επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210.94.80.885 ή με e-mail στο info@pharmacyboutique.gr, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα έξοδα αποστολής και το χρόνο παράδοσης, διαφορετικά δείτε τον αναλυτικό κατάλογο της Γενικής Ταχυδρομικής (πατώντας εδώ), όπως και τις χώρες εξωτερικού με δυνατότητα αποστολής .

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωσης περί της λήψης και καταχώρισης της παραγγελίας σας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Κατόπιν ελέγχου της παραγγελίας και της διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων προϊόντων σας αποστέλλεται άμεσα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Σε  κάθε περίπτωση πριν την αποστολή από το PharmacyBoutique.gr e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας η σύμβαση πώλησης θεωρείται μη κατηρτισμένη.

10. Επιστροφές προϊόντων

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα μεταξύ μας σύμβαση εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών, επιδεικνύοντάς μας ή αποστέλλοντας μας το σχετικό παραστατικό, με το οποίο αποδεικνύεται η αγορά των προϊόντων από την εταιρία μας (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής κ.λπ.).

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2251/1994 περί «προστασίας των καταναλωτών» και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Εγγραφή μέλους

Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα εγγραφής στο site μας.

Έχετε ήδη λογαριασμό; Ξεχάσατε το password σας;
Νέος κωδικός

Πληκτρολογήστε το email που χρησιμοποιήσατε για τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Θα σας αποσταλεί μήνυμα με το νέο password.

Έχετε ήδη λογαριασμό; Δημιουργία νέου λογαριασμού